УПРАЖНЕНИЕ №2 „МАХАЛО"

Погледнете вляво: очите виждат стената, а вниманието се насочва зад лявото ухо. Погледнете надясно: очите виждат другата стена, а вниманието отива зад дясното ухо.

<< ОБРАТНО