УПРАЖНЕНИЕ №1 „ПОГЛЕД НАГОРЕ-НАДОЛУ"

Дръжте главата изправена, не я отмятайте назад. Погледът е насочен нагоре (към тавана), а мислено продължаваме движението на очите под черепа към темето, сякаш поглеждате натам. Сега очите надолу, вниманието се насочва към щитовидната жлеза, все едно поглеждате навътре в гърлото си.

                              

<< ОБРАТНО